Leveringbetingelser

1. ALMINDELIGT:
​Nedenstående salgsbetingelser gælder, såfremt der ikke foreligger anden skriftlig aftale og anses for bindende ved købers accept af MF Security Solutions’ tilbud.

2. TILBUD:
​Er gyldig i 30 dage. Leveringstider er opgivet efter MF Security Solutions’ bedste skøn. Ret til ændringer i tryksager, tegninger mv. forbeholdes.

3. ORDRER:
​Modtages, bekræftes og udføres såvel leveringsmæssigt som prismæssigt under forbehold for force majeure og andre forhold som MF Security Solutions ikke er herre over.

4. LEVERINGSTIDEN:
​Regnes fra den dato ordren og alle nødvendige oplysninger er indgået til MF Security Solutions. MF Security Solutions påtager sig under ingen form for erstatningspligt for forsinket levering, ligesom forsinket levering ikke berettiger køber til annullering af ordren.

5. AFTAGELSE AF UDSTYR:
​Køber skal senest 7 dage efter MF Security Solutions’ meddelelse om, at udstyret er klar til levering, træffe bindende aftale om forsendelse eller aflevering. I modsat fald forbeholder MF Security Solution sig retten til at opbevare udstyret for købers regning. Udstyret betragtes da som leveret og betaling for leverancen er forfalden. Forsendelsen sker for kundens regning.

6. BETALING:
​Med mindre andet er aftalt skal betaling foretages til MF Security Solutions forud for levering af de bestilte varer. På faktura findes oplysninger til brug for betaling. Der kan ikke anvendes andet indbetalingssted end MF Security Solutions.​

7. PRISER:
​Er, hvor ikke andet foreligger, angivet som nettopriser, ekskl. installation, merværdiafgift og evt. andre offentlige afgifter og gebyrer.

8. SERVICE/VEDLIGEHOLDELSE:
​Inden for en periode af 12 måneder fra levering/installation udbedres uden beregning alle fejl og mangler ved fabriks-nyt udstyr, der skyldes materiale eller fabrikationsfejl.

Reparation foretages af MF Security Solutions indenfor normal arbejdstid og omfatter såvel materialer som arbejdsløn. Ydelsen omfatter ikke transport og evt. forsendelse. Evt. løn for arbejde udenfor normal arbejdstid betales af køber. Skader på udstyret opstået som følge af ikke forskriftsmæssig brug eller tilslutning dækkes ikke. Erstatning for driftstab, avancetab, tidsspilde og andet indirekte tab ydes ikke. Det påhviler køber at dokumentere, at udstyret er under garanti enten i form af kopi af faktura eller følgeseddel.

9. PRODUKTANSVAR:
​Forvolder et af MF Security Solutions’ leveret apparat skade, er MF Security Solutions kun ansvarlig, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes fejl begået af MF Security Solutions. Der hæftes dog aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.​